Wat kunnen we voor je doen?

 

Je kan bij ons terecht voor een gesprek, een vraag, een melding, een raad, een overleg, een zorg of een probleem in verband met je leren en studeren, een leerstoornis, je schoolloopbaan, je gezondheid, je gevoelens, je relatie met mensen in (en buiten) het lyceum, je veiligheid of die van andere leerlingen.

Onze zorg, onze werking

Onze school streeft ernaar alle leerlingen met zorg te omringen. Het lyceum kiest voor een oplossingsgerichte, herstelgerichte en handelingsgerichte aanpak. We werken op maat. Soms werken we met de leerling, in andere gevallen met de hele groep. We organiseren bijvoorbeeld klasgesprekken, conflictbemiddeling, herstelgesprekken bij pesten of individuele gesprekken bij demotivatie. Indien nodig schakelen we externe partners in via het CLB.

Ook leerlingen met een specifieke leerstoornis willen we begeleiden en ondersteunen om hun zelfredzaamheid te verhogen. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid. We werken met de klassenraad, de ouders en de leerling een plan van aanpak uit dat we jaarlijks bijsturen. Onze school werkt via overleg aan de zorg van alle leerlingen. We organiseren op regelmatige basis klassenraden over alle leerlingen in aanwezigheid van de

vakleerkrachten, leerlingenbegeleider, coördinator en pedagogische directie. Er is ook een wekelijks leerlingenoverleg over de leerlingen met een specifieke zorgvraag met de leerlingenbegeleider, coördinator, pedagogische directie en het CLB. Betrokkenheid van de ouders krijgt bij dit alles een centrale plaats.